Diflucan tvrda kapsula


Aktivna supstanca: Flukonazol

DIFLUCAN® 50 mg kapsula, tvrda 

DIFLUCAN® 150 mg kapsula, tvrda

Diflucan® spada u grupu antigljivičnih lekova. Aktivna supstanca je flukonazol.

Diflucan® se koristi u lečenju infekcija prouzrokovanih gljivicama i takođe se koristi da bi se sprečilo da dobijete infekciju kandidom. Najčešći uzročnik gljivičnih infekcija je kvasnica koji se naziva Candida.

Odrasli

Lekar Vam može propisati ovaj lek za lečenje sledećih gljivičnih infekcija:

- kriptokoknog meningitisa – gljivične infekcije mozga
- kokcidiomikoze – oboljenje pluća i bronhija
- infekcije izazvane Candida–om koja može zahvatati krvotok, određene organe (npr. srce, pluća) ili urinarni trakt
- gljivičnog oboljenja sluznica – infekcije koja pogađa unutrašnjost usta, grla i rane izazvane zubnom protezom
- gljivičnog oboljenja polnih organa – infekcije vagine ili penisa
- kožnih infekcija – npr. atletsko stopalo, gljivična infekcija u obliku prstena, gljivična infekcija pregibnih površina, gljivična infekcija nokta

Takođe, lekar Vam može propisati Diflucan® kapsule za:

- sprečavanje ponovne pojave kriptokoknog meningitisa
- sprečavanje ponovne pojave gljivičnog oboljenja sluznica
- umanjenje ponovne pojave gljivičnog oboljenja polnih organa
- sprečavanje dobijanja infekcije koju izaziva Candida (ukoliko je Vaš imuni sistem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)

Deca i adolescenti (0 do 17 godina starosti)

Lekar Vam može propisati ovaj lek za lečenje sledećih gljivičnih infekcija:
- gljivičnog oboljenja sluznica – infekcije koja zahvata unutrašnjost usta i grla
- infekcije izazvane Candida–om koja može zahvatati krvotok, određene organe (npr. srce, pluća) ili urinarni trakt
- kriptokoknog meningitisa – gljivične infekcije mozga

Takođe, lekar Vam može propisati Diflucan® kapsule za:

- sprečavanje pojave infekcije izazvane Candida-om (ukoliko je Vaš imuni sitem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)
- sprečavanje vraćanja kriptokokonog meningitisa.• Ako ste alergični (preosetljivi) na flukonazol ili druge antigljivične lekove ili ako ste alergični na bilo koji drugi sastojak leka Diflucan®. Ovi simtomi uključuju: svrab, crvenilo kože ili otežano disanje.

• Ako uzimate astemizol ili terfenadin (antihistaminske lekove protiv alergija)
• Ako uzimate cisaprid (koristi se za lečenje želudačnih tegoba)
• Ako uzimate pimozid (koristi se za lečenje mentalnih bolesti)
• Ako uzimate hinidin (koristi se za lečenje srčane aritimije)
• Ako uzimate eritromicin (antibiotik koji se koristi za lečenje infekcije)

Recite Vašem lekaru u slučaju da:

• imate probema sa jetrom ili bubrezima
• imate oboljenja srca, uključujući probleme sa srčanim ritmom
• imate izmenjene nivoe kalijuma, kalcijuma ili magnezijuma u krvi
• se razviju teške reakcije na koži (svrab, crvenilo kože ili otežano disanje)

Važne informacije o nekim sastojcima leka DIFLUCAN®

Diflucan® kapsule sadrže laktozu (mlečni šećer). Ukoliko imate netoleranciju na neke šećere, molimo Vas kontaktirajte Vašeg lekara pre nego što uzmete ovaj lek.

Obavestite Vašeg lekara odmah ukoliko uzimate astemizol, terfenadin (antihistaminici za lečenje alergija), cisaprid (za lečenje želudačnih tegoba), pimozid (za lečenje mentalnih bolesti) ili hinidin (za lečenje srčane aritmije) ili eritromicin (antibiotik za lečenje infekcije) pošto se navedeni lekovi ne smeju uzimati istovremeno sa lekom Diflucan® (videti prethodne odelke).

Neki lekovi menjaju dejstvo leka Diflucan®. Recite Vašem lekaru, ako uzimate neki od dole navedenih lekova:

• rifampicin ili rifabutin (antibiotici za lečenje infekcija)
• alfentanil, fentanil (anestetici)
• amitriptilin, nortriptilin (za lečenje depresije)
• amfotericin B, vorikonazol (antigljivični lekovi)
• lekovi za razređivanje krvi koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka (varfarin ili slični lekovi)
• benzodiazepini (midazolam, triazolam ili slični lekovi) koji se koriste u terapiji nesanice i anksioznosti (uznemirenosti)
• karbamazepin, fenitoin (koriste se za lečenje epilepsije)
• nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin i losartan (za lečenje visokog krvnog pritiska)
• ciklosporin, everolimus, sirolimus ili takrolimus (za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa)
• ciklofosfamid, vinka alkaloidi (vinkristin, vinblastin ili slični lekovi) koji se koriste za lečenje karcinoma (raka)
• halofantrin (koristi se za lečenje malarije)
• statini (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin ili slični lekovi) koji se koriste za snižavanje visokog holesterola
• metadon (protiv bolova)
• celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - NSAIL)
• oralni kontraceptivi
• prednizon (steroid)
• zidovudin (takođe poznat kao AZT); sakvinavir (koriste se za lečenje HIV-a)
• lekovi za terapiju šećerne bolesti kao što su hlorpropamid, glibenklamid, glipizid ili tolbutamid
• teofilin (koristi se za kontrolu astme)
• vitamin A (dodatak ishrani)

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lekove koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

Diflucan® se može uzimati sa ili bez hrane.

Obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili ukoliko dojite. Ne treba da koristite lek Diflucan® tokom trudnoće i dojenja osim ako Vam lekar ne savetuje drugačije.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

 

Prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama treba imati na umu da se povremeno mogu javiti vrtoglavica ili konvulzije.

 

Lek Diflucan® uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar savetovao. Ukoliko imate nedoumica, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Progutajte kapsulu celu sa dovoljnom količinom vode. Najbolje je da uzimate kapsule svakog dana u isto vreme. 

Uobičajene doze leka Diflucan® za lečenje različitih infekcija navedene su u sledećoj tabeli:

Indikacija

Doza

Za lečenje kriptokoknog meningitisa

400 mg prvog dana a zatim 200 mg do 400 mg jednom dnevno tokom 6 do 8 nedelja, ili duže ukoliko

je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg

Za sprečavanje vraćanja kriptokoknog meningitisa

200 mg jednom dnevno sve dok Vam lekar ne kaže

da prestanete

Za lečenje kokcidiomikoze

200 mg do 400 mg jednom dnevno od 11 meseci do

24 meseca, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg

Za lečenje unutrašnjih gljivičnih infekcija čiji je

uzročnik Candida

800 mg prvog dana, a zatim 400 mg jednom

dnevno sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

Za lečenje infekcija sluznica koje zahvataju unutrašnjost usta, grla i rane izazvane zubnom

protezom

200 mg do 400 mg prvog dana, a zatim 100 mg do 200 mg sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

Za lečenje gljivičnog oboljenja sluznica – doza

zavisi od lokalizacije infekcije

50 mg do 400 mg jednom dnevno tokom 7 do 30

dana sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

Za sprečavanje infekcija sluznica koje zahvataju unutrašnjost usta, grla

100 mg do 200 mg jednom dnevno, ili 200 mg 3 puta nedeljno, dok ste pod rizikom da dobijete

infekciju

Za lečenje gljivičnih infekcija polnih organa

150 mg kao pojedinačna doza

Za sprečavanje ponovne pojave vaginalnog gljivičnog oboljenja

150 mg svakog trećeg dana do ukupno 3 doze (1.,

4. i 7. dan) a zatim jednom nedeljno tokom 6 meseci dok ste pod rizikom da dobijete infekciju

Za lečenje gljivičnih infekcija kože i noktiju

U zavisnosti od mesta infekcije, 50 mg jednom dnevno, 150 mg jednom nedeljno, 300 do 400 mg jednom nedeljno tokom 1 do 4 nedelje (za atletsko stopalo može trajati do 6 nedelja, za lečenje infekcija noktiju sve dok inficiran nokat ne bude

zamenjen)

Za sprečavanje infekcije koju izaziva Candida

(ukoliko je imuni sistem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)

200 mg do 400 mg jednom dnevno dok ste pod rizikom da dobijete infekciju

Upotreba kod starijih pacijenata

Primenjuje se uobičajena doza za odrasle, osim ukoliko pacijent ima poremećaj funkcije bubrega.

Upotreba kod pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega

Vaš lekar će prilagoditi dozu u zavisnosti od stepena oštećenja funkcije bubrega.

 

Adolescenti uzrasta od 12 do 17 godina

Sledite dozu koju Vam je propisao Vaš lekar (lekar Vam može propisati doze koje se primenjuju kod  odraslih ili doze koje se primenjuju kod dece).

Deca do 11 godina starosti

Maksimalna doza kod dece je 400 mg dnevno.

Doziranje se određuje u odnosu na telesnu masu deteta u kilogramima.

Indikacija

Dnevna doza

Gljivične infekcije sluznica i grla čiji je uzročnik

Candida – doza i trajanje zavise od težine i lokalizacije infekcije

3 mg po kg telesne mase (6 mg po kg telesne mase može biti dato prvog dana)

Kriptokokni meningitis ili unutrašnje gljivične

infekcije čiji je uzročnik Candida

6 mg do 12 mg po kg telesne mase

Za sprečavanje infekcije kod dece čiji je uzročnik

Candida (ukoliko njihov imuni sistem ne funkcioniše kako treba)

3 mg do 12 mg po kg telesne mase

Upotreba kod dece uzrasta od 0-4 nedelje

Upotreba kod dece starosti od 3 do 4 nedelje:

Treba primenjivati istu dozu koja je navedena u gornjoj tabeli, ali jednom u dva dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg/kg telesne mase na svakih 48 sati.

Upotreba kod dece mlađe od 2 nedelje:

Treba primenjivati istu dozu koja je navedena u gornjoj tabeli, ali jednom u tri dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg/kg na svaka 72 sata. 

Lekar nekada može propisati drugačije doze od gore navedenih. Uvek uzimajte lek onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Diflucan® nego što bi trebalo, moguće je da ćete se loše osećati. Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbliže odeljenje hitne pomoći. Simptomi mogućeg predoziranja mogu biti glasovi, slike, osećaji i misli koji nisu stvarni (halucinacije i paranoidno ponašanje). U slučaju predoziranja, treba primeniti simptomatsku terapiju (uz suportivne mere i ispiranje želuca ako je potrebno).

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite, osim ako nije vreme za uzimanje sledeće doze. Ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nemojte nadoknađivati propuštenu dozu, već samo nastavite sa redovnim uzimanjem leka. 

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Kao i svi drugi lekovi, i Diflucan® može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javlaju kod svih pacijenata.

Kod malog broja pacijenata javljaju se alergijske reakcije tokom primene leka, mada su ozbiljne alergijske reakcije retke. Ukoliko se kod Vas javi bilo koji od navedenih simptoma, odmah recite Vašem lekaru:

• iznenadno sviranje u grudima, teškoće pri disanju ili stezanje u grudima
• oticanje očnih kapaka, lica ili usana
• svrab po celom telu, crvenilo kože ili pojava crvenih tačkica koje svrbe
• kožni osip
• teške kožne reakcije kao što je osip sa pojavom plikova (može se pojaviti u ustima i na jeziku).

Diflucan® može uticati na jetru. Znaci koji ukazuju na probleme sa jetrom su:

• zamor
• gubitak apetita
• povraćanje
• žuta prebojenost kože i beonjača (žutica)

Ukoliko se bilo šta od navedenog dogodi, prekinite terapiju lekom Diflucan® i odmah obavestite Vašeg lekara.

Druga neželjena dejstva:

Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata):

• glavobolja
• nelagodnost u želucu, proliv, mučnina, povraćanje
• povećanje vrednosti parametara funkcije jetre u laboratorijskim analizama krvi
• osip

Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 1000 pacijenata):

• smanjen broj crvenih krvnih zrnaca koji dovodi do bledila kože i može izazvati slabost ili nedostatak daha
• smanjen apetit
• nesanica, pospanost
• napadi, vrtoglavica, nesvestica, osećaj golicanja, bockanja ili utrnulosti, promene čula ukusa

• zatvor, otežano varenje, gasovi, suvoća usta

• bol u mišićima
• oštećenje jetre i žuta prebojenost kože i očiju (žutica)
• pojava bubuljica, plikova (koprivnjače), svraba, pojačanog znojenja
• umor, opšti osećaj pacijenta da se ne oseća dobro, groznica

Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10000 pacijenata):

• smanjen broj belih krvnih zrnaca koja učestvuju u borbi protiv infekcija i smanjen broj krvnih pločica koje pomažu u zaustavljanju krvarenja
• crvena ili ružičasta prebojenost kože koja može biti posledica smanjenog broja krvnih pločica (trombocita), druge promene na nivou krvnih ćelija
• promene hemijskih parametara u krvi (visok nivo holesterola, masti)
• drhtavica
• smanjene vrednosti kalijuma u krvi
• promene na elektrokardiogramu (EKG), promene brzine otkucaja srca ili srčanog ritma
• insuficijencija (slabost) jetre
• alergijske reakcije (ponekad teške), uključujući široko rasprostranjeni osip sa plikovima i ljuštenjem kože, ozbiljne kožne reakcije, oticanje usana ili lica
• gubitak kose

Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Potražite neki drugi lek