Ca-C 1000 Calvive


Aktivne supstance: Kalcijum laktat glukonat, Askorbinska kiselina (vitamin C), Kalcijum karbonat


- Povećana potreba za kalcijumom i vitaminom C (kod trudnica, dojilja, tokom perioda ubrzanog rasta u detinjstvu i pubertetu, u starosti, kod infekcija i rekonvalescenata)
- Tretman deficita kalcijuma i vitamina C
Dnevne potrebe za kalcijumom i vitaminom C mogu biti zadovoljene normalnom i balansiranom ishranom. Pre prve primene potrebno je konsultovati lekara!- Preosetljivost na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.
- Bolesti i/ili stanja koja rezultuju hiperkalcijemijom i/ili hiperkalciurijom.
- Nefrokalcinoza (kalcifikacija bubrežnih kanalića) ili nefrolitijaza (kamen u bubregu). 

Pošto Ca-C 1000 Calvive sadrži saharozu, pacijenti sa retkim naslednim bolestima netolerancije na fruktozu, malapsorpcijom glukoze i galaktoze ili insuficijencijom saharo-izomaltaze, ne bi trebalo da uzimaju ovaj lek.
Ca-C 1000 Calvive sadrži 0,28 g natrijuma po tableti, što bi trebalo uzeti u obzir kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.
Informacije za dijebetičare: Ca-C 1000 Calvive sadrži 2 g šećera po šumećoj tableti.

Sistemski kortikosterodi smanjuju apsorpciju kalcijuma.Tokom istovremene upotrebe bi moglo doći do potrebe za povećanjem doze leka Ca-C 1000 Calvive. Ukoliko se tetraciklini primenjuju istovremeno sa preparatima kalcijuma, može doći do njihove slabije resorpcije. Zato tetracikline treba primenjivati najmanje 2 sata pre ili 4 do 6 sati posle oralno primenjenog Ca-C 1000 Calvive. Oksalna kiselina (npr.u spanaću ili rubarbi) ili fitinska kiselina (npr.u celim zrnima) mogu kočiti resorpciju kalcijuma stvaranjem nerastvornih jedinjenja sa jonima kalcijuma. Ne bi trebalo uzimati preparate
kalcijuma 2 sata nakon konzumiranja hrane bogate oksalnom ili fitinskom kiselinom. Istovremeno primenjeni oralni bisfosfonati ili natrijum fluorid sa preparatima kalcijuma mogu smanjiti gastrointestinalnu resorpciju ili oralnih bisfosfonata ili natrijum fluorida. Zato oralne bisfosfonate treba primenjivati najmanje 3 sata pre upotrebe Ca-C 1000 Calvive. Istovremena terapija sa vitaminom D ili njegovim derivatima povećava resorpciju kalcijuma.
Toksičnost srčanih glikozida može se povećati zbog hiperkalcijemije koja je posledica primene preparata kalcijuma. Pacijentima bi u tom slučaju trebalo pratiti elektrokardiogram i nivo serumskog kalcijuma. Tiazidni diuretici smanjuju izlučivanje kalcijuma putem urina. Zbog povećanog rizika od
hiperkalcijemije, serumski kalcijum treba redovno pratiti kod istovremene primene preparat kalcijuma sa tiazidnim diureticima. Istovremena primena askorbinske kiseline (vitamina C) i antacida koji sadrže aluminijum može povećati apsorpciju aluminjuma, pa zato ne treba istovremeno primenjivati vitamin C sa antacidima koji sadrže aluminijum. Askorbinska kiselina povećava raspoloživost gvožđa za građenje helata. Pošto Ca-C 1000 Calvive
sadrži visoku dozu (>200mg) askorbinske kiseline, ovaj proizvod ne bi trebalo primenjivati zajedno sa deferoksaminom. Visoke doze askorbinske kiseline, preko 1g/dan, mogu ometati metode određivanja glukoze u urinu bazirane na redukcionim reakcijama. 


U periodu trudnoće, u slučaju nedostatka kalcijuma, lek Ca-C 1000 Calvive može da se koristi. Međutim, u slučaju dopune prehrani, sa kojom se započinje tokom trećeg tromesečja trudnoće, dnevni unos ne bi trebalo da premaši 1500 mg.  Kod trudnica bi trebalo izbegavati predoziranje kalcijumom, jer je trajna hiperkalcijemija povezana sa štetnim učincima na razvoj fetusa. Visoke doze askorbinske kiseline nisu preporučljive kod trudnica, zbog mogućih simptoma nedostatka kod novorođenčadi i odojčadi.
Dojenje
Kalcijum se izlučuje u majčino mleko. Međutim, lek Ca-C 1000 Calvive se sme koristiti u periodu dojenja. 

Lek Ca-C 1000 Calvive nema uticaj na psihofizičke sposobnosti upravljanja motornim vozilima i
rukovanje mašinama. 

Odrasli i deca školskog uzrasta: 1 šumeća tableta dnevno
Šumeća tableta se rastvori u čaši vode i popije odmah

Lek Ca-C 1000 Calvive može da dovede do pojave hipersenzitivnih reakcija koje obuhvataju svrab, osip, urtikariju i druge sistemske alergijske reakcijekao što su anafilaktička reakcija, edem lica, angioneurotski edem. Pored povremenih slučajeva hiperkalcemije i hiperkalciurije uočeni su i retki
slučajevi gastrointestinalnih poremećaja kao što su mučnina, proliv, abdominalni bol, konstipacija,nadimanje i gasovi. Dodatno zapažena je pojava kalkulusa u urinarnom sistemu. Neželjena dejstva u nastavku, navedena su po klasi sistema organa i učestalosti. Učestalost je izražena
prema sledećim kategorijama: veoma česta ( 1/10); česta ( 1/100 do < 1/10); povremena ( 1/1.000
do < 1/100); retka ( 1/10.000 do < 1/1.000); veoma retka (< 1/10.000); nije poznata (ne može se
proceniti na osnovu raspoloživih podataka). U svakoj kategoriji učestalosti, redosled neželjnih dejstava kreće se od najozbiljnijih do najblažih.
Poremećaji imunološkog sistema
Retko: hipersenzitivnost Veoma retko: pojedinačni slučajevi sistemskih alergijskih reakcija su prijavljeni (anafilaktičke
reakcije, edem lica, angioneurotski edem).Metabolički i poremećaji u ishrani
Povremeno: hiperkalcijemija, hiperkalciurija
Gastrointestinalni poremećaji
Retko: flatulencija, konstipacija, dijareja, mučnina, povraćanje, bol u stomaku
Bubrežni i urinarni poremećaji
Učestalost nije poznata: urolitijaza (nastajanje kamenaca u urinarnom traktu nakon dugotrajne
primene visokih doza kalcijuma sa vitaminom C)
Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Retko: osip, svrab, urtikarija

Potražite neki drugi lek