Elocom krem


Aktivna supstanca: Mometazon

Elocom krem je indikovan za ublažavanje inflamatornih i pruritičkih manifestacija dermatoza osetljivih na glukokortikoide, kao što su psorijaza (isključujući rasprostranjenu plak psorijazu), atopijski dermatitis, nadražajni i/ili alergijski kontaktni dermatitis.Elocom je kontraindikovan kod facijalne rozacee, akni, atrofije kože, perioralnog dermatitisa, perianalnog i genitalnog pruritisa, erupcije kože ispod pelena, bakterijskih (npr. impetigo, pioderma), virusnih (herpes simplex, veruka kod varičele, herpes zoster, condylomata acuminata, molluscum contagiosum), parazitskih i gljivičnih (npr. kandida ili dermatofit) infekcija, varičele, tuberkuloze, sifilisa i reakcija nakon primene vakcine. Elocom ne treba primenjivati na ranama ili na koži sa ulceracijama.

Elocom je kontraindikovan kod pacijenata koji su preosetljivi na mometazonfuroat ili na druge kortikosteroide, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci 

Ukoliko za vreme korišćenja Elocom preparata dođe do iritacije, ili se razvije preosetljivost, lečenje treba prekinuti i primeniti odgovarajuću terapiju.

U slučaju infekcije treba primeniti odgovarajuće fungicide ili antibakterijske lekove. Ukoliko odmah nakon primene ne dođe do povoljnog odgovora, treba prekinuti primenu kortikosteroida sve dok infekcija ne bude pod kontrolom.

Sistemska apsorpcija topikalnih kortikosteroida može izazvati reverzibilnu supresiju hipotalamusno- hipofizno-adrenalne osovine sa mogućnošću za nastanak glukokortikosteroidne insuficijencije nakon prekida terapije. Manifestacije Cushing-ovog sindroma, hiperglikemije i glukozurije mogu nastati kod određenih pacijenata nakon sistemske apsorpcije tokom terapije sa topikalnim kortikosteroidima. Pacijenti koji primenjuju topikalne steroide na veliku površinu ili na površine koje se nalaze pod okluzivnim zavojem treba periodično procenjivati na znake supresije hipotalamusno-hipofizno-adrenalne osovine.

Bilo koje od neželjenih dejstava koja su prijavljena nakon sistemske primene kortikosteroida, uključujući supresiju nadbubrežne žlezde, može se takođe javiti nakon primene topikalnih kortikosteroida, naročito kod odojčadi i dece.

Deca su osetljivija od odraslih na sistemske toksične efekte lokalnih kortikosteroida s obzirom na veću vrednost odnosa površine kože i telesne mase. Pošto efikasnost i bezbednost preparata Elocom nisu ustanovljene kod dece mlađe od 2 godine, ne preporučuje se njegova upotreba u ovoj grupi pacijenata.

Lokalna i sistemska toksičnost su česte naročito nakon duge, neprekidne primene na velikoj površini oštećene kože, u prevojima i ispod okluzivnog zavoja. Ukoliko se primenjuje kod dece, ili na lice, ne treba primenjivati okluzivne zavoje. Ukoliko se primenjuje na lice, tretman treba ograničiti na najviše 5 dana, i ne treba primenjivati okluzivne zavoje. Dugoročnu neprekidnu terapiju treba izbegavati kod svih pacijenata bez obzira na uzrast.

Topikalni steroidi mogu biti štetni kod psorijaze iz brojnih razloga uključujući "rebound" recidiv nakon razvoja tolerancije, rizika od centralizovane pustularne psorijaze i nastanka lokalne ili sistemske toksičnosti usled narušene zaštitne funckije kože. Ukoliko se koristi kod psorijaze važno je pažljivo praćenje pacijenata.

Kao i kod drugih potentnih topikalnih glukokortikoida treba izbegavati nagli prekid terapije. Kada se dugotrajna topikalna upotreba potentnih glukokortikoida naglo prekine, može se javiti “rebound-fenomen” u vidu dermatitisa sa izraženim crvenilom, žarenjem i peckanjem. Ovo se može preduprediti postepenim prekidom, na primer povremenom primenom pre potpunog prekida terapije.

Glukokortikoidi mogu dovesti do promene u izgledu nekih lezija i samim tim otežati njihovo dijagnostikovanje i usporiti zalečenje.

Elocom krem nije namenjen za oftamološku primenu, ni za primenu na očnim kapcima, usled veoma retkog rizika od nastanka glaukoma ili subkapsularne katarakte.

Nisu poznate.

Trudnoća

Terapiju lekom Elocom tokom trudnoće treba sprovoditi samo po savetu lekara. I u tom slučaju treba izbegavati primenu na velikim površinama tela ili tokom dužeg vremenskog perioda. Bezbednost primene Elocom krema za vreme trudnoće nije potvrđena. Topikalna primena kortikosteroida na skotnim životinjama može izazvati abnormalnosti u razvoju fetusa, uključujući rascep nepca i zaostajanje u intra-uterinom rastu. Ne postoje odgovarajuće i dobro kontrolisane studije sa Elocom preparatom kod trudnih žena, i stoga rizik od takvih efekata na ljudski fetus nije poznat. Kao i kod primene drugih topikalnih glukokortikoida kod trudnica, može doći do uticaja na rast fetusa usled prolaska glukokortikoida kroz placentu. Stoga, može postojati veoma mali rizik od takvog dejstva na ljudski fetus. Kao i ostali topikalni glukokortikoidi, Elocom treba koristiti kod trudnica samo ukoliko potencijalna korist opravdava potencijalni rizik za majku ili fetus.

Dojenje

Nije poznato da li topikalna primena kortikosteroioda može da dovede do dovoljne sistemske resorpcije kako bi se u majčinom mleku javile merljive količine. Elocom treba primenjivati kod dojilja samo nakon pažljivog razmatranja odnosa između koristi i rizika. U slučaju da je indikovana terapija sa višim dozama ili dugoročna primena, treba prekinuti sa dojenjem.

Lek Elocom nema poznatih štetnih uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

Odrasli, uključujući starije pacijente i deca: Tanak sloj krema naneti na oboleli deo kože jednom dnevno. Primenu lokalnih kortikosteroida kod dece ili na lice treba ograničiti na najviše 5 dana uz primenu najmanje moguće količine potrebne za efikasno lečenje.

Prekomerna, produžena primena topikalnih kortikosteroida može izazvati supresiju hipotalamusno-hipofizno- adrenalne funkcije dovodeći do sekundarne adrenalne insuficijencije koja je obično reverzibilna.

Ukoliko se uoči supresija hipotalamusno-hipofizno-adrenalne osovine, potrebno je razmotriti prekid terapije, ili smanjenje učestalosti primene leka ili zamenu sa steroidom slabijeg dejstva.

Sadržaj steroida u pakovanju leka je vrlo nizak, tako da će toksični efekat u slučaju nehotičnog, slučajnog gutanja biti mali ili će izostati.

Tabela 1. Neželjene reakcije povezane za lečenjem koje su prijavljene prilikom primene leka Elocom prema sistemima organa i učestalosti. Veoma često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); povremeno (≥1/1000 do <1/100); retko (≥1/10000 do <1/1000); veoma retko (<1/10000), nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)
Infekcije i infestacije
NepoznatoInfekcija, furunkule
Veoma retkoFolikulitis
Poremećaji nervnog sistema
NepoznatoParestezija
Veoma retkoŽarenje
Poremećaji kože i potkožnog tkiva
NepoznatoKontaktni dermatitis, hipopigmentacija kože, hipertrihoza, strije na koži, akneiformni dermatitis, atrofija kože
Veoma retkoPruritus
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene
NepoznatoBol na mestu primene, reakcije na mestu primene

Lokalne neželjene reakcije koje su povremeno zabeležene kod kortikosteroida za dermalnu primenu uključuju: suvoću kože, iritaciju, dermatitis, perioralni dermatitis, maceraciju kože, miliariju i telangiektaziju.

Deca su osetljivija od odraslih na supresiju hipotalamusno-hipofizno-adrenalne osovine i Cushing-ov síndrom, koji su indukovani topikalnim kortikosteroidima, s obzirom na veću vrednost odnosa površine kože i telesne mase.

Hronična terapija kortikosteroidima može da ometa rast i razvoj dece. 

Potražite neki drugi lek